UL. INŻYNIERSKA 3
55-220 JELCZ-LASKOWICE
+48 571 294 352
BIURO@PROKOREM.EU
Zapytanie
OFERTOWE

Ważne terminy księgowe.

Ważne terminy podatkowe

  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;
  • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT. W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie; rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale;
  • do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.
    W przypadku rozliczenia kwartalnego należy to zrobić do 15/25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał.

Roczne zeznania podatkowe

PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:

do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok;

PIT-11 to informacja o dochodach pracowników składana do końca lutego za rok poprzedni;

PIT-4R do 31 stycznia;

deklarację PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia za rok poprzedni.

Składki ZUS.

do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;

do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

Dane adresowe instytucji oraz rejestry.