UL. INŻYNIERSKA 3
55-220 JELCZ-LASKOWICE
+48 571 294 352
BIURO@PROKOREM.EU
Zapytanie
OFERTOWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§1

Informacje Ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych PROKOREM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17/27 50-412 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000215784, NIP: 8970027972 oraz numer REGON: 005935209, dalej Administrator.
 2. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu https://prokorem.eu/ dalej zwany „serwis” Administrator zastosował środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).
 3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych: iod@prokorem.eu dalej zwany IOD.
 4. Dane osobowe podawane w serwisie traktowane jako poufne i nie widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§2

Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (ustalenie warunków umowy), w tym przygotowanie i przesłanie wyceny art. 6 ust. 1 lit. b RODO – co do danych osób fizycznych, będących stroną umowy.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co do danych osobowych osób współpracujących w imieniu strony umowy, uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie wykonania umowy, w tym w szczególności w zakresie komunikacji w związku z podjętą współpracą oraz rozpatrzenie skarg, wniosków i reklamacji oraz dochodzenie i obrona roszczeń.
dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu umowy.
Dokonanie rozliczeń i prowadzenie księgowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy o rachunkowości tj. wywiązanie się przez ADO obowiązków wynikających z prawa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne.
Udzielanie odpowiedzi na skierowanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane za pomocą serwisu oraz prowadzenie bieżącej korespondencji i jej archiwizacji. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Marketing produktów i usług ADO 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest informowanie o produktach i usługach – marketing bezpośredni dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Tworzenie rejestrów i statystyk art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co do danych zawartych w dokumentach potwierdzających wykonanie stosowania zasady zgodności i rozliczalności (w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO oraz usprawnienie prowadzonej działalności.
dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
Przetwarzanie plików cookies art. 6 ust. 1 lit. a RODO- co do danych, przetwarzanych w celu dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i umożliwienia użytkownikowi łączenia się z mediami społecznościowymi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionym interesem Administratora jest, zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania strony oraz w celach analitycznych.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgodyWyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego
§3

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§4

Odbiorcy danych osobowych.

Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT oraz operatorowi hostingowemu. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

§5

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Administrator nie przekazuje poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych użytkowników.

§6

Uprawnienia podmiotów danych.

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik serwisu posiada prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych;
 2. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy omówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które nadrzędne stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@prokorem.eu lub listownie na adres Spółki: ul. Mazowiecka 17/27, 50-412 Wrocław.
§7

Prawo do wniesienia skargi.

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Prawo wycofania zgody.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do powołanego w spółce IOD na adres e-mail: iod@prokorem.eu
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki i umożliwienie korzystania z plików cookies naszemu serwisowi oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji dostarczanych przez pliki cookies, zgodnie z Polityką cookies.
§9

Uwagi końcowe.

 1. Serwis
  https://prokorem.eu/
  może zawierać odnośniki do innych serwisów
   
  internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane wyłącznie dla wygody serwisu. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@prokorem.eu lub listownie na adres Spółki: ul. Mazowiecka 17/27, 50-412 Wrocław.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy zakresu ochrony danych osobowych.
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony poprzez komunikat umieszczony w serwisie.
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.