UL. INŻYNIERSKA 3
55-220 JELCZ-LASKOWICE
+48 571 294 352
BIURO@PROKOREM.EU
Zapytanie
OFERTOWE

Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, Spółka Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych PROKOREM sp. z o.o. ul. Mazowiecka 17/27, 50-412 Wrocław wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

Dane inspektora Ochrony danych:

Imię i nazwisko: Paulina Najdzińska

Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie:

Adres e-mail: iod@prokorem.eu

Adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych PROKOREM sp. z o.o. ul. Mazowiecka 17/27, 50-412 Wrocław, z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”